Salmon Pesto Penne

salmon, pesto, cherry tomatoes, parmesan